Kết quả tìm kiếm

TĐKT - A -----Ban

14/Nov/2023

Phương Linh (st)

阿尔法:Alpha - An-pha ----- 半影:Penumbra - Bán ảnh

TĐKT: Ban-----> Bi

14/Nov/2023

Phương Linh (st)

半月 / Semi-circle / Bán nguyệt, nửa vòng tròn ----- 比例系数 / Proportional coefficient/ Hệ số tỷ lệ

TĐKT: Bi -----> Biao

14/Nov/2023

Phương Linh (st)

比利中项/ Mean Proportional/Trung bình tỷ lệ (nhân) ----- 表示法/ Representation/ Phép biểu thị

TĐKT: Ca -----> Chan

14/Nov/2023

Phương Linh (st)

擦划:To stricke/ Cọ, xát, miết ----- 阐明:To expound; to explain

TĐKT: Chi -----> Chuan

14/Nov/2023

Phương Linh (st)

赤道/Equator/ Đường xích đạo ----- 串联/Cascade,serial connection/ Mắc nối tiếp

TĐKT: Chuan -----> Cuo

14/Nov/2023

Phương Linh (st)

串音/ Crosstalk/ Xuyên âm ----- 错误/ Fault/ Sai lầm